۞ امروز با منزوی :
خیال خام پلنگ من به سوی ماه جهیدن بود۞ و ماه را ز بلندایش به روی خاک کشیدن بود۞ پلنگ من – دل مغرورم – پرید و پنجه به خالی زد ۞ که عشق – ماه بلند من – ورای دست رسیدن بود

موقعیت شما : صفحه اصلی » آگهی های ثبتی
  • شناسه : 260
  • 16 می 2022 - 1:12
آگهي مزايده اموال غير منقول (اسناد ذمه)

آگهي مزايده اموال غير منقول (اسناد ذمه)

آگهی مزایده اموال غیرمنقول (سند ذمه ای) پرونده اجرایی9801699

به موجب پرونده اجرائي كلاسه ۹۸۰۱۶۹۹ مقدار دوازده شعیر و نهصد و بيست و سه هزارم شعیر مشاع از نود و شش شعیر عرصه و اعیان پلاک ثبتی ۹۲۹۹ فرعی از ۵۲۹۹ اصلی ، مفروز و مجزا شده از۲۴۲ فرعی از اصلی مذکور ، واقع در بخش ۰۱ ناحيه ۰۰ حوزه ثبت ملك ناحيه دو زنجان استان زنجان به مساحت ۲۴۶/۲۵ متر مربع نشانی : : زنجان- اسلام آباد- ۱۶ متری ولی اله عبدالهی- پلاک ۴۸۱، ( که شماره مستند مالکيت ۲۹۹۲ تاريخ ۱۳۸۹/۰۸/۲۳ موضوع سند مالکيت اصلي بشماره چاپی ۸۳۴۷۰۸ سری ب سال – که در صفحه ۲۰۸ دفتر املاک جلد ۱۱۱ذيل شماره۱۳۵۵۰ به نام محمدعلي احمدي فرزند احمد شماره شناسنامه ۴۶ تاريخ تولد ۱۳۱۸/۰۷/۰۱ دارای شماره ملی ۴۲۸۵۴۳۰۲۱۵ ثبت گرديده است.) و باستناد سند ازدواج شماره ۸۸۸۸-۱۳۸۷/۱۱/۰۸ دفترخانه ازدواج شماره ۴۸ و طلاق شماره ۱۵ شهر زنجان استان زنجان (بعنوان سهم الارث مرحوم عیسی احمدی بدهکار پرونده ) برابر بازداشت نامه شماره ۱۳۹۸۰۵۸۲۷۰۸۵۰۰۳۸۳۵-۱۳۹۸/۱۱/۱۴ اداره اجرای اسناد رسمی زنجان در قبال طلب خانم سميرا ملائي با رعایت مستثنیات دین بازداشت گردیده است.

به حدود: شمالا: بطول ۱۰ متر درب و دیواریست بخیابان۱۶ متری شرقا: بطول ۲۵ متر دیوار بدیوار قطعه ۶۲۶ تفکیکی جنوبا: بطول ۹/۷۰ متر دیوار بدیوار قطعه ۶۱۳ تفکیکی غربا: اول بطول ۵ متر دیواربدیوار پلاک ۳۵۶ فرعی دوم بطول ۲۰ متر دیوار بدیوار باقیمانده ۲۴۲ فرعی .

به موجب نظر کارشناس ارزیاب

* پیرو بازدید میدانی به عمل آمده، مشاهده گردید، ملک مذکور، به نشانی: زنجان- اسلام آباد- ۱۶ متری ولی اله عبدالهی- پلاک ۴۸۱ واقع شده وشامل یک ساختمان جديدالاحداث۳ طبقه و یک بنای کلنگی میباشد

* – مشخصات معماری و سازه ساختمان:

ساختمان جدید الاحداث بصورت جنوبی در سه طبقه با اسکلت بتن آرمه و سقف تیرچه بلوک ساخته شده و فاقد نماسازی بوده ودر تصاویر پیوستی شماره ۲و۳ نمای شمالی و جنوبی آن قابل مشاهده بوده که بنا به اظهارات ساختمان دارای پروانه بوده ولی فاقد پایانکار از شهرداری می باشد.

ساختمان فوق الاشاره، در طبقه همکف، شامل یک باب مغازه دو دهانه بوده که بخش اول آن به ارتفاع ۴ متر و بخش انتهایی آن به ارتفاع ۷۵/۲متر بوده، که کف واحد و دیوارها سرامیک و کاشیکاری گردیده و بنا بر اظهارات یکی از ساکنین، فقط قسمت اول به مساحت حدود ۲۴ متر مربع مغازه بوده و بخش انتهایی بصورت مسکونی استفاده شده و قسمتی از طبقه همکف دارای راه پله و راهرو و محوطه پارکینگ می باشد.

در طبقه اول یک واحد و در طبقه دوم نیز دو واحد کوچکتر، بصورت مسکونی احداث گردیده است. واحد طبقه اول دارای دو اطاق خواب، پذیرایی، آشپزخانه و سرویس بهداشتی بوده که کف واحد گچ و خاک و دیوار پذیرایی تا ارتفاع یک متر کاشی و همچنین کف و دیوارسرویس ها و آشپزخانه کاشیکاری شده است. آشپزخانه دارای کابینت فلزی و پکیج بوده و درب ها چوبی و پنجره ها فلزی ، سیستم گرمایش بخاری گازی و آیفون نیز تصویری است.

دو واحدی که در طبقه دوم قرار دارند هر یک شامل یک اتاق خواب، پذیرایی و آشپزخانه و سرویس بهداشتی بوده وکف پذیرایی ها گچ و خاک و دیوارشان تا یک متر سرامیک کاری شده و دربها چوبی و پنجره ها فلزی و دارای آیفون صوتی بوده و کف حیاط موزائیک شده و ساختمان دارای انشعابات آب و برق و گاز می باشد. علاوه بر بنای جدید، در انتهای حیاط بنای کلنگی قدیمی شامل همکف و زیرزمین ساخته شده است

شش دانگ پلاک مذکور طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ ۴۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال ارزیابی شده است و مقدار دوازده شعیر و نهصد و بيست و سه هزارم شعیر مشاع از نود و شش شعیر عرصه و اعیان پلاک ثبتی مذکور(سهم الارث بدهکار) به مبلغ ۶/۱۹۲/۳۰۷/۶۹۲ ريال ( شش میلیارد و یکصد و نود و دو میلیون و سیصد و هفت هزار و ششصد و نود و دو ریال ) محاسبه گرديده است. که از ساعت ۹ الي ۱۲ دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ در اداره اجرای اسناد رسمی زنجان واقع در خیابان صفا(کارگران ) کوچه گنج خانلو از طريق مزايده به فروش مي رسد. مزايده مقدار دوازده شعیر و نهصد و بيست و سه هزارم شعیر مشاع از نود و شش شعیر عرصه و اعیان پلاک ثبتی مذکور از مبلغ ۶/۱۹۲/۳۰۷/۶۹۲ ريال ( شش میلیاردو یکصد و نود و دو میلیون و سیصد و هفت هزار و ششصد و نود و دو ریال ) شروع و به بالاترين قيمت پيشنهادي فروخته مي شود. لازم به ذكر است پرداخت بدهي هاي مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف در صورتي كه مورد مزايده داراي آنها باشد و نيز بدهي هاي مالياتي و عوارض شهرداري و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعي آن معلوم شده يا نشده باشد و حق مزایده مازاد بر پایه مزایده به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختي بابت هزينه هاي فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول مي گردد . ضمناً چنانچه روز مزايده تعطيل رسمي گردد، مزايده روز اداري بعد از تعطيلي در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد. ضمنا شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به شماره حساب IR390100004068013207775226 بنام تمرکز سپرده اداره کل ثبت اسناد استان زنجان به نام خزانه معین استان زنجان با شناسه واریز ۹۹۶۱۰۸۵۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹۸۰۱۶۹۹ و ارائه فیش واریزی به این اداره و با حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر، مانده مبلغ فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد و در این صورت، عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد. برابر اعلام وکیل بستانکار پرونده بشماره ۱۴۰۱۸۵۶۸۳۶۵۹۰۰۰۰۴۱-۱۴۰۱/۰۲/۰۱ ، پلاک مزبور فاقد پوشش بيمه مي باشد.

 

تاریخ انتشار : روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۵

سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی زنجان -زهرا عنایتی

نوشته های مشابه

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*