۞ امروز با منزوی :
خیال خام پلنگ من به سوی ماه جهیدن بود۞ و ماه را ز بلندایش به روی خاک کشیدن بود۞ پلنگ من – دل مغرورم – پرید و پنجه به خالی زد ۞ که عشق – ماه بلند من – ورای دست رسیدن بود

موقعیت شما : صفحه اصلی » مزایده و مناقصه
  • شناسه : 297
  • 14 نوامبر 2022 - 22:52
اداره کل اموال و امالک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی استان زنجان
آگهی مزایده اموال منقول

اداره کل اموال و امالک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی استان زنجان

اداره کل اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی استان زنجان در نظر دارد اموال مشروحه ذیل واقع در شهر زنجان را از طریق مزایده عمومی به صورت کتبی واگذار نماید. متقاضیان محترم میتوانند از تاریخ 1401/08/15 تا 1401/09/02 همه روزه به جز ایام تعطیل ( پنج شنبه و جمعه ) از ساعت 9 تا 16 جهت اخذ اطلاعات، بازدید از محل، دریافت فرم شرکت در مزایده و ارایه پیشنهادات خود به دفتر فروش مراجعه فرمایند.

۱ -اقلام مورد نظر به صورت یکجا فروخته می شود و وجه آن پس از توزین قطعی بر مبنای قبض باسکول که با حضور نماینده اداره کل و خریدار محاسبه و با اخذ چک بانکی تسویه حساب خواهد شد . در ضمن کلیه هزینه های مربوط (بارگیری ، توزین ،حمل و نقل و برشکاری و … ) بعهده خریدار می باشد.
(ارائه قیمت پیشنهادی برای تمام ردیف های مزایده الزامی می باشد.)
طبق بخشنامه بانک مرکزی: چک های تضمین شده صرفا در وجه ذینفع صادر میشود و درج مشخصات ذینفع برروی برگ چک الزامی است.
۲ -متقاضیان محترم شرکت در مزایده ، حداکثر تا ساعت ۳۰:۹روز چهارشنبه مورخ ۰۲/۰۹/۱۴۰۱ مهلت خواهند داشت تا پیشنهاد خود را در صندوق پاکت ها قرار دهند . بدیهی است به پیشنهاداتی که پس از موعد مقرر ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۳ -سپرده های نفرات دوم و سوم مزایده تا زمان پرداخت ثمن معامله از سوی برنده ( نفراول مزایده ) نزد سازمان باقیمانده و پس از پرداخت ثمن معامله از سوی برنده مزایده مسترد خواهد شد.
۴ -چنانچه پس از اعالم اسامی نفرات اول تا سوم مزایده ، به هر دلیل شخص برنده (اعم از حقیقی یا حقوقی ) اعالم انصراف نماید سپرده ایشان بعنوان ضرر و زیان ضبط گردیده و هیچگونه ادعایی پذیرفته نمی باشد (عدم حضور برندگان نیز در مهلت مقرر به منزله انصراف می باشد.)
۵ -برنده مزایده موظف است پس از ابالغ کتبی ظرف مدت ۱۰ روز نسبت به تحویل موارد خریداری اقدام نماید در غیر اینصورت روزانه مبلغ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بعنوان هزینه انبارداری از خریدار اخذ خواهد شد.
۶ -چنانچه متقاضی خرید پس از تسلیم ثمن معامله به صورت نقد ، حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز از زمان بازگشایی پاکات مزایده و پس از ابالغ کتبی ، به نشانی ذکر شده در فرم شرایط شرکت در مزایده اقدام به امضاء قرارداد ننماید ، فروشنده میتواند بعنوان خسران حاصله ۱۰درصد از ثمن معامله را ضبط و الباقی ثمن معامله را به متقاضی خرید مسترد نماید و در این باره متقاضی خرید هرگونه ادعا و اعتراضی را از خود سلب و ساقط نموده است.
۷ -در صورت انصراف از شرکت در مزایده ، متقاضیان میتوانند تا قبل از بازگشایی صندوق پاکت ها ، درخواست انصراف خود را کتبا به فرنشین اموال و امالک استان زنجان تسلیم نمایند.
۸ -آهن آلات و ضایعات فلزی و دیگر اموال درج شده در آگهی با وضعیت موجود که به رویت متقاضی رسیده تحویل خواهد شد.
۹ -چنانچه مبلغ پیشنهادی کمتر از قیمت پایه مزایده باشد، پیشنهاد مردود می گردد.
۱۰ -فروشنده در رد یا قبول پیشنهادات واصله به هر شکل مجاز می باشد.
۱۱ -تاریخ بازگشایی پاکتهای رسیده و انجام مزایده برای اموال ، ساعت ۱۰:۳۰ روز چهارشنبه مورخه ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ در محل اداره کل استان زنجان می باشد.
۱۲ -ساعت کار دفتر از ۹ تا ۱۶ روزهای شنبه الی چهارشنبه می باشد.
۱۳ -یک درصد رقم پیشنهادی برندگان، بعنوان هزینه مزایده از برنده نقداً دریافت می گردد.
۱۴ -اخذ اطالعات تکمیلی از دفتر فروش الزامی می باشد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*