۞ امروز با منزوی :
خیال خام پلنگ من به سوی ماه جهیدن بود۞ و ماه را ز بلندایش به روی خاک کشیدن بود۞ پلنگ من – دل مغرورم – پرید و پنجه به خالی زد ۞ که عشق – ماه بلند من – ورای دست رسیدن بود

درباره ما

مدیر مسئول روزنامه زنگان امروز: آقای مصطفی ارفعی

آدرس: زنجان کوی قائم جنب رستوران تمدن کاشی ۴۸۱۷ طبقه اول زنگ دوم

شماره تماس: ۳۳۴۶۴۶۶۲-۲۴