۞ امروز با منزوی :
خیال خام پلنگ من به سوی ماه جهیدن بود۞ و ماه را ز بلندایش به روی خاک کشیدن بود۞ پلنگ من – دل مغرورم – پرید و پنجه به خالی زد ۞ که عشق – ماه بلند من – ورای دست رسیدن بود

خط تلفن همراه به شماره ۰۹۱۲۱۲۷۵۰۶۷
آگهی مزایده اموال منقول

خط تلفن همراه به شماره ۰۹۱۲۱۲۷۵۰۶۷

به موجب پرونده اجرائي ۱۴۰۱۰۰۹۴۲حق امتياز و اشتراك خط تلفن همراه به شماره ۰۹۱۲۱۲۷۵۰۶۷ متعلق به سيد محمد جواد شهيدي با کلیه متعلقات و منضمات که باستناد اجرائيه صادره موضوع قراردادبانکي۶۸۰۲۵۱۱۰۳۴۰۰۲ ، تاریخ سند : ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ، دفترخانه اسناد رسمي شماره ۳۰ شهر زنجان له بانک صادرات بازداشت شده وکه سيم کارت به شماره ۰۹۱۲۱۲۷۵۰۶۷به […]

خط تلفن همراه به شماره ۰۹۱۲۱۷۹۱۴۶۷
آگهی مزایده اموال منقول

خط تلفن همراه به شماره ۰۹۱۲۱۷۹۱۴۶۷

به موجب پرونده اجرائي ۱۴۰۱۰۰۹۴۲حق امتياز و اشتراك خط تلفن همراه به شماره ۰۹۱۲۱۷۹۱۴۶۷متعلق به امير حسين نيوندي با کلیه متعلقات و منضمات که باستناد اجرائيه صادره موضوع قراردادبانکي۶۸۰۲۵۱۱۰۳۴۰۰۲ ، تاریخ سند : ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ، دفترخانه اسناد رسمي شماره ۳۰ شهر زنجان له بانک صادرات بازداشت شده وکه سيم کارت به شماره ۰۹۱۲۱۷۹۱۴۶۷ به مبلغ […]

اداره کل اموال و امالک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی استان زنجان
آگهی مزایده اموال منقول

اداره کل اموال و امالک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی استان زنجان

اداره کل اموال و املاک بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی استان زنجان در نظر دارد اموال مشروحه ذیل واقع در شهر زنجان را از طریق مزایده عمومی به صورت کتبی واگذار نماید. متقاضیان محترم میتوانند از تاریخ 1401/08/15 تا 1401/09/02 همه روزه به جز ایام تعطیل ( پنج شنبه و جمعه ) از ساعت 9 تا 16 جهت اخذ اطلاعات، بازدید از محل، دریافت فرم شرکت در مزایده و ارایه پیشنهادات خود به دفتر فروش مراجعه فرمایند.