۞ امروز با منزوی :
خیال خام پلنگ من به سوی ماه جهیدن بود۞ و ماه را ز بلندایش به روی خاک کشیدن بود۞ پلنگ من – دل مغرورم – پرید و پنجه به خالی زد ۞ که عشق – ماه بلند من – ورای دست رسیدن بود

برچسب : ابهر

خط تلفن همراه به شماره ۰۹۱۲۱۷۹۱۴۶۷
آگهی مزایده اموال منقول

خط تلفن همراه به شماره ۰۹۱۲۱۷۹۱۴۶۷

به موجب پرونده اجرائي ۱۴۰۱۰۰۹۴۲حق امتياز و اشتراك خط تلفن همراه به شماره ۰۹۱۲۱۷۹۱۴۶۷متعلق به امير حسين نيوندي با کلیه متعلقات و منضمات که باستناد اجرائيه صادره موضوع قراردادبانکي۶۸۰۲۵۱۱۰۳۴۰۰۲ ، تاریخ سند : ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ، دفترخانه اسناد رسمي شماره ۳۰ شهر زنجان له بانک صادرات بازداشت شده وکه سيم کارت به شماره ۰۹۱۲۱۷۹۱۴۶۷ به مبلغ […]